THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHÚ ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55b/BC-MNPĐ Phú Đức, ngày 31 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v thực hiện các khoản thu năm học 2018-2019

Căn cứ kết quả phiên họp Ban đại diện cha mẹ trẻ trường Mầm non Phú Đức 29/8/2018 về việc hội nghị BĐDCMHS và thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức bán trú năm học 2018-2019;
Trường Mầm non Phú Đức thông báo PHHS về trên tình hình thực hiện các khoản thu năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU.
– Ban giám hiệu tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2018-2019.
– Nhà trường họp với Ban đại diện cha mẹ học của trường sinh cuối năm học 2017-2018 để lấy ý kiến về các khoản thu chuẩn bị cho năm học 2018-2019 theo biên bản ngày 25/5/2018.
Kết quả có 100% phụ huynh trong Ban đại diện thống nhất với các khoản thu theo dự thảo kế hoạch.
– Triển khai đến toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường các văn bản quy định Công văn số 1546/SGDĐT-STC ngày 11 tháng 10 năm 2017 của liên Sở GDĐT, Sở Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện dạy 2 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú, giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục. Công văn số 877/SGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 7 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 – 2019. Thông báo số 180-2018/BVĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bảo Việt Đồng Tháp thông báo về việc triển khai bảo hiểm CBVC, giáo viên và học sinh năm học 2018-2019;
– Triển khai các khoản thu và dự thảo kế hoạch các khoản thu năm học 2018-2019 trong cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường ngày 17/ 8/2018.
– Hiệu trưởng triển khai đến toàn thể phụ huynh học sinh dự thảo kế hoạch các khoản thu năm học 2018-2019 ngày 27/8/2018. Qua triển khai có 100% phụ huynh học sinh tham gia họp thống nhất với các khoản thu theo dự thảo kế hoạch.
Ngày 29 tháng 8 năm 2018 Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Phú Đức tổ chức hội nghị BĐDCMHS năm học 2018-2019 và tổ chức họp lấy ý kiến lại các dự thảo các khoan thu năm học 2018-2019.Có 19/21 thành viên tham dự thống nhất cho nhà trường tiến hành thu, chi các khoản như:
1. KHOẢN THU THEO QUI ĐỊNH
* Thu học phí: Thực hiện Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2016 Quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017;
Thu theo tháng, theo quý, học kỳ, mùa vụ, năm học (phụ huynh chọn hình thức thu).
Mức thu 35.000 đồng/tháng/ học sinh x 9 tháng = 315.000 đồng.
* Chế độ miễn giảm: Thực hiện theo quy định Chính phủ
2. KHOẢN THU TỰ NGUYỆN:
Căn cứ thông báo số 180-2018/BVĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bảo Việt Đồng Tháp thông báo về việc triển khai bảo hiểm CBVC, giáo viên và học sinh năm học 2018-2019;
– Bảo hiểm tai nạn: 120.000đ/học sinh (Đây là loại hình không bắt buộc tự nguyện tham gia, cán bộ Bảo hiểm trực tiếp thu)
– Đối với các cháu có sổ hộ nghèo, cận nghèo thì được giảm tiền Bảo hiểm tai nạn 50%.
3. KHOẢN THU THỐNG NHẤT TOÀN TRƯỜNG
Nhà trường thực hiện theo công văn 738/PGDĐT-VP, ngày 26/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Sổ liên lạc: 8.000 đ/quyển. Các tài liệu học tập các độ tuổi theo báo giá của công ty sách thiết bị (có kèm theo học liệu các độ tuổi để phụ huynh tự mua).
4. KHOẢN THU CÓ VĂN BẢN THỐNG NHẤT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BĐDCMHS TRƯỜNG
Tiền ăn bán trú:
ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ (17.000 đ/ngày) Ghi chú
01 Tiền ăn bữa chính 6.500đ/ngày x 22 ngày = 143.000đ/tháng
02 Tiền bữa xế 4.500đ/ngày x 22 ngày = 99.000đ/tháng
03 Tiền sữa 4.000đ/ngày x 22 ngày = 88.000đ/tháng
04 Tiền yaourt 2.000đ/ngày x 22 ngày = 44.000đ/tháng
Tổng cộng 374.000đ/tháng

ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO 3-4-5 TUỔI (17.500đ/ngày) Ghi chú
01 Tiền ăn bữa chính 7.000đ/ngày x 22 ngày = 154.000đ/tháng
02 Tiền ăn bữa xế 4.500đ/ ngày x 22 ngày = 99.000/tháng
03 Tiền sữa 4.000đ/ngày x 22 ngày = 88.000đ/tháng
04 Tiền yaourt 2.000đ/ngày x 22 ngày = 44.000đ/tháng
Tổng cộng 385.000đ/tháng

Chi phí tổ chức bán trú:
ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ 13-36 THÁNG VÀ MẪU GIÁO 3-4-5 TUỔI Ghi chú
01 Chi phí bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia trực và chi phí nhân viên phục vụ 4.555 đ/ngày x 22 ngày = 100.210 đ/tháng
02 Chi phí quản lý thu chi 350 đ/ngày x 22 ngày = 7.700đ/tháng
03 Chi phí vệ sinh, chất đốt
( gas, xà bông, giấy, thun cột tóc, nước rửa chén, xịt muỗi, nước uống…) 2.185,46 đ/ngày x 22 ngày = 48.080/tháng
04 Chi phí tăng cường CSVC bán trú( mùng, chiếu, chổi, cây, lau, thau, chậu… 455 đ/ngày x 22 ngày = 10.010đ/tháng
Tổng cộng 166.000 đồng/tháng

DỰ TOÁN THU – CHI CHI PHÍ TỔ CHỨC BÁN TRÚ
SỐ TIỀN
Dự toán thu: 30.544.000
1 Tổng số tiền thu: 184 trẻ 30.544.000
Trong đó:
1.1 Thu đủ: 180 trẻ 29.880.000
Số học sinh thu x mức thu
(180 trẻ* 166.000 đồng ) 29.880.000
1.2 Thu có giảm
Số học sinh thu x mức thu
2 Số không thu 664.000
– Miễn: 0
-Thất thu: (04 trẻ x 166.000 đồng) 664.000
Dự toán chi: 30.549.000
Tổng số tiền chi 30.549.000
Trong đó gồm các nội dung chi sau:
1 – Chi bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia trực bao gồm: Ban giám hiệu, giáo viên tham gia trực. Số tiền dự toán thu sau khi chi các khoản gọi tắt là A sẽ chia đều cho các đối tượng tham gia trực theo số giờ trực thực tế trong tháng nhân với số tiền bình quân 1 giờ trực trong tháng, số giờ bình quân 1 giờ trực tháng = số tiền A chia cho tổng giờ trực của toàn bộ GV,NV trực tiếp tham gia trực trong tháng.
– Chi trả tiền công nhân viên phục vụ trực tiếp là đối tượng chưa hợp đồng làm việc tại trường.
(Có kèm theo bảng thanh toán trực) 18.496.000

2 Chi công tác quản lý thu chi tại đơn vị
1.416.000
3 Chi phí khác: (chất đốt, xà bông, nước tẩy, giấy, nước uống…)
(Chi theo hóa đơn thực tế, có bảng dự trù kèm theo) 8.797.000
4 Chi phí tăng cường CSVC bán trú( mùng, chiếu, chổi, cây, lau, thau, chậu…
(Chi theo hóa đơn thực tế, có bảng dự trù kèm theo) 1.840.000
Khoản tiền chi phí phục vụ tổ chức bán trú thu được trường để lại 100% sử dụng cho các nội dung chi theo mức thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường sau khi được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
– Nếu tháng 22 ngày thì thu các khoản 22 ngày, nếu là 21 ngày thì thu theo 21 ngày…, có thể giảm xuống hoặc tăng lên theo số ngày thực tế trong tháng.
– Đối với tiền ăn nếu trong tháng trẻ nghỉ sẻ được trừ lại còn phí tổ chức bán trú thì không trừ mà vẫn thu nguyên tháng
Trên đây là thông báo các khoản thu năm học 2018-2019 của trường Mầm non Phú Đức kính trình các cấp.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
– BĐD, PHHS( cho chủ trương);
– UBND xã Phú Đức( b/c);
– Chi bộ( biết);
– HĐSP( triển khai);
– Lưu: VT, (Sương). Võ Thị Minh Sương